OPÓR I NAPĘD

 

Zależnie od wybranego programu badań, prognoza oporowo-napędowa
przygotowywana jest na podstawie:

 • analizy danych statystycznych pochodzących z listy jednostek
  podobnych wyspecyfikowanej z bazy danych Ośrodka;
 • obliczeniowych metod przybliżonego szacowania oporu jednostek
  danego typu wspartych danymi statystycznymi z bazy Ośrodka;
 • obliczeń numerycznych które – na drodze analizy generowanego
  układu falowego, linii opływu, rozkładu ciśnień i pól prędkości – mogą
  posłużyć ocenie proponowanych modyfikacji kształtu jeszcze przed
  określeniem wersji finalnej wyznaczonej do przebadania w basenie
  modelowym;

Uzupełnieniem prognozy oporowo-napędowej jest wariantowa analiza
CFD pozwalająca na określenie różnic oporu poszczególnych modyfikacji
kadłuba.

 GEOMETRIA  OPŁYW  OPÓR I NAPĘD  WŁAŚCIWOŚCI MORSKIE  WŁAŚCIWOŚCI MANEWROWE  BADANIA AERODYNAMIKI  DO POBRANIA